زد تی ای اعتقاد دارد طراحی Nexus 6P برگرفته از محصول این شرکت است